Adviesbureau Theo van Dam

Advies vanuit cliënt perspectief

Home - TJ-Award

Travis Jenkins Award

Veeningen, 17 mei 2008

Nederlander wint Travis Jenkins Award 2008

Oeuvre prijs voor behartigen van belangen druggebruikers

De Travis Jenkins Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een druggebruiker of ex-druggebruiker die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de levenskwaliteit van druggebruikers. De Award voor 2008 is toegekend aan de Nederlander Theo van Dam. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Harm Reduction Conference in Barcelona, 11-15 mei.

Van Dam was genomineerd door drie verschillende organisaties; het Portugese ABDES/GIRUGaia, een spuitomruil HIV-preventieproject in Porto welke ook een gebruikersorganisatie ondersteunt, ten tweede de Spaanse gebruikersorganisatie; Asociacion de Usarios uit Barcelona en tot slot het Black Poppy magazine uit Groot Brittannië.

Tijdens de uitreiking werd Van Dam geprezen om zijn inzet en doorzettingsvermogen, maar vooral om zijn respect voor anderen. Hoewel hij uit zijn werk als belangenbehartiger voortdurend kritiek geeft, was de jury van mening dat de werkwijze van Van Dam naar zowel hulpverleners, beleidsmakers en anderen altijd zeer respectvol is. Hij heeft voor zichzelf een bijzondere positie gecreëerd, hij hoort niet echt bij de beleidsmakers en niet echt bij de gebruikers, maar kan met beide groepen prima werken.

“De prijs is juist nu heel bijzonder omdat in Nederland de situatie er voor gebruikers op achteruit gaat, terwijl andere landen steeds meer progressie maken. In steeds meer landen wordt belangen behartiging steeds vaker als landelijk netwerk gesteund en gefinancierd”, aldus Theo van Dam.

Tijdens de Harm Reduction Conference is veel aandacht besteed aan mensenrechten. Van Dam benadrukte in zijn dankwoord dat in zijn ogen de International Harm Reduction Association (over het verbeteren van de levenskwaliteit van gebruikers) en de Verenigde Naties (over mensenrechten) de handen ineen moeten slaan. Van Dam: “En wanneer men inderdaad Harm Reduction toepast volgens Human Rights principes is een vervolg even logisch als wanneer men Human Rights toepast via Harm Reduction, namelijk legalisatie!” Hij riep de ruim duizend aanwezigen op om volgend jaar tijdens de International Harm Reduction Conference in Thailand het thema legalisatie breed op de agenda te zetten en te bediscussiëren. “Wanneer men dat niet zou doen zou ik dat ervaren als een criminele nalatigheid.”

Theo van Dam

Theo van Dam was in de jaren zeventig verslaafd. Nadat hij met succes was afgekickt, besloot hij zich in te zetten voor druggebruikers. Eerst heeft hij een aantal jaren op een crisiscentrum gewerkt, waarna hij een experimenteel project voor Aids-preventie onder gebruikers heeft gecoördineerd. Na zes jaar is hij overgestapt op belangenbehartiging, gezondheidsbevordering en beleidsadvisering. Hij bedacht in de jaren tachtig een safer-use training. Indertijd werd hij daarom verguisd, je moest gebruikers immers leren af te kicken en niet om te gebruiken. Nu wordt deze training (veel beter uitgewerkt) in vele landen gegeven. Ook nam hij het initiatief tot een jaarlijkse internationale gebruikersdag, IDUD (International Drug User Day). Op dit congres houden vooral gebruikers de voordrachten. Een andere door hem ontwikkelde training richtte zich op dealers (‘Naar een sociaal dealerschap’) en hij organiseerde een training ‘Omgaan met je hulpverlener’.

Van Dam houdt zich nu bezig met het verbeteren van de levenskwaliteit van gebruikers en het geven van brede trainingen, die speciaal gericht zijn op organisaties waar weinig geld te besteden is. Hij vindt dat hulpverleners en organisaties creatief moeten willen denken. Tevens is hij lid van de kenniskring van het Lectoraat Verslavingszorg bij hogeschool INHolland.


Lees reacties uit de wereldThe Netherlands, May 17, 2008

Dutchman wins Travis Jenkins Award 2008

Oeuvre price for harm reduction drug users

The Travis Jenkins Award is a yearly price, presented to a current or former injecting drug user or drug user who has made an outstanding contribution to reducing drug related harm. The 2008 award has been awarded to Theo van Dam. He received the award at the Harm Reduction Conference in Barcelona, May 11-15.

Van Dam was nominated by three different organisations; the Portuguese ABDES/GIRUGaia, a needle exchange programme and HIV prevention project in Porto, which also supports a user union, second, the Spanish user union Asociacion de Usarios from Barcelona and last but not least magazine Black Poppy from the UK.

At the ceremony, Van Dam commended for his passion and energy, but especially for his respect for others. Although, working hard to look after drug users rights, he has a lot of critics, the jury agreed that his way of behaving towards decision makers, social workers and others is always very respectful. He created a special position for himself, not being part of the policy makers, not being part of the drug users, he can get along well with both groups.

“The award is very special at this time, since in the Netherlands the situation of drug users gets worse and worse, while other countries are making more and more progression. In more and more countries, the interests of drug users are supported and financed by national governments”, Theo van Dam says.

During the Harm Reduction Conference, much attention was paid for human rights. Van Dam stressed in his speech that from his point of view, the International Harm Reduction Association (about reducing harm for drug users), and the United Nations (about human rights) have to work together. Van Dam: “And when you really bring together harm reduction and human rights, the next step will be automatically; Legalisation!”

He appealed the over thousand participants to pay attention to the theme of legalisation at next years Harm Reduction Conference in Thailand. “If they don’t do that, I would see that as a criminal carelessness”.

Read reactions from the world.