Adviesbureau Theo van Dam

Advies vanuit cliënt perspectief

Home - Informatie

Informatie

Adviseur Theo van Dam

In de bijna 25 jaar die ik in de sociale verslaafdenzorg werkzaam ben, heb ik nooit het gevoel gehad mensen te moeten redden. Immers met ondersteuning, respect en coaching weten mensen zichzelf het best te ontplooien. Geef graag sturing zonder daarbij boven mensen te gaan staan. Mijn werkwijze als adviseur is flexibel, onconventioneel, resultaat gericht en vanuit cliëntperspectief.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in het organiseren van harddruggebruikers, in het kader van gezondheidsbevordering en belangen behartiging, het doen van beleidsadvisering en beleidsondersteuning en het doen van onderzoek vanuit cliëntperspectief. De methodiek daarbij is het betrekken van alle partners in de ingewikkelde verslavingsvraagstukken, zonder me af te laten schrikken door een afstandelijke of afwijzende houding.

Doordat ik goed kan luisteren naar wat anderen te zeggen hebben ben ik goed in staat mensen te (re-) motiveren. Tevens kan ik van de diverse geluiden uit het veld een vertaalslag maken naar beleid. Als buitenstaander kan ik de partners prikkelen om gezamenlijk te komen tot oplossingen. Een open communicatie is dan een vereiste.

De partij die mij inhuurt is meestal de Gemeentelijke overheid die een probleem heeft met het realiseren van drugbeleid of de handhaving daarvan. Ik kan een klankbord zijn bij het realiseren van een beleidsvisie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen; maar ook een adviseur bij de implementatie van het te voeren beleid.

Mijn aanpak richt zich op communicatie en coördinatie tussen alle partijen en coördinatie van overheidsbeleid. Mijn ervaring is dat het vaak niet schort aan goede bedoelingen, maar aan het efficiënt laten samenwerken van de verschillende partners.

Werkervaringen

Bijna 25 jaar werkzaam geweest binnen de verslaafdenzorg. Als staflid bij crisiscentrum de STOJA, als coördinator van het experimentele Aids-preventie project voor intraveneuze druggebruikers No-Risk en als coördinator van het Landelijk Steunpunt Druggebruikers (LSD). Tevens gastdocent geweest op verschillende politie opleidingsscholen over het vraagstuk verslaving.

Binnen het LSD ben ik altijd verantwoordelijk geweest voor het inhoudelijke beleid. Het LSD had tevens een signalerende functie voor het Ministerie van VWS, en werden regelmatig verkennende onderzoeken uitgevoerd vanuit gebruikersperspectief. Het LSD was betrokken bij de initiëring van verschillende gebruiksruimten, met als specifieke ervaring het betrekken van gebruikers en buurtbewoners.

Beleidsadvisering

Samen met collega’s van het LSD hebben we het initiatief genomen om verkennende onderzoeken uit te voeren vanuit cliëntperspectief. Deze onderzoeken hebben een rol gespeeld bij het opzetten en bij het creëren van draagvlak voor gebruiksruimten in diverse steden.

Door de signaalfunctie van het LSD hebben we als organisatie regelmatig nieuwe trends en ontwikkelingen kunnen melden aan het Ministerie van VWS, waardoor er passend beleid gerealiseerd kon worden.

Ook voor de instellingen verslavingszorg heeft het LSD zeer regelmatig zowel ongevraagd als gevraagd beleidsadviezen gegeven. Daarnaast is er ruime ervaring opgedaan in de communicatie met buurten om te komen tot een breed gedragen drugbeleid.

Onderzoek

Landelijk onderzoek naar de verstrekking van medicatie aan druggebruikers is er mondjesmaat, landelijk onderzoek gedaan vanuit gebruikersperspectief ontbrak geheel;

Training

De kwaliteit van hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen begint bij het ontwikkelen van een visie en het hebben van vakkennis. Hiervoor heb ik een training ontwikkeld (zie Diensten - Training)

Reïntegratie

Veel cliënten van de verslaafdenzorg nemen niet of onvoldoende deel aan de samenleving. Het werken aan reïntegratie gebeurd enkel wanneer men een volledig detoxificatie programma heeft doorlopen. In een tijd dat de verslaafdenzorg zich steeds meer bewust is van het feit dat een (groot) deel van haar cliënten niet in staat is haar verslaving te doorbreken, is het goed om een reïntegratie programma aan te kunnen bieden. Wij bieden Jobcoaching, arbeidstoeleiding, doorstroombanen en individual placement support.

Bemiddeling

Regelmatig hebben cliënten van de verslaafdenzorg klachten over hun behandeling of over de wijze waarop zij bejegend worden. Alle instellingen hebben weliswaar een klachtenprocedure, maar deze is vaak te ingewikkeld of de klanten weten niet hoe zij die procedure moeten opstarten. Hulp bij het omschrijven van hun klacht is wat ik hierbij aan kan bieden.

Heb je problemen met een instelling verslavingszorg?

Ik kan mogelijk helpen, mail mij: Theo@lsd.nl

Persoonlijk profiel

Ik ben iemand met een groot rechtvaardigheids gevoel, betrouwbaar en prettig in de omgang. Ben prima in staat zelfstandig te werken, binnen een team, en ken mijn verantwoordelijkheden. Aandacht voor cliënten en collega’s zie ik als kracht van de organisatie. Ik ben creatief, stressbestendig, enthousiast en coöperatief. Zie het als een uitdaging praktijk en beleid op elkaar af te stemmen.